© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (340) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (42) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (54) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (260) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

10.3.18

Περιβαλλοντική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ημερίδα "Η θάλασσα που μας ενώνει"

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος μετά τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης Περιβαλλοντικῆς Ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ θάλασσα πού μᾶς ἑνώνει», ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπό δεκαετίας πραγματοποιουμένου προγράμματος, γνωστοῦ ὡς «Τετραημέρου Περιβαλλοντικῶν Δράσεων» (8-11 Μαρτίου 2018).

Τήν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διά καταλλήλου ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἐξέφρασεν ἐν πρώτοις τήν ἐκτίμησιν ὅτι εἰς τό Αἰγαῖον Πέλαγος τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων δοκιμάζονται σήμερον αἱ ἀνθρωπιστικαί ἀρχαί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἡ χριστιανική ἀγάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπον.

Ἀναφορικῶς πρός τήν οἰκολογικήν κρίσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐπεσήμανεν ὅτι αὕτη συνδέεται ἀφ’ ἑνός μέν μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ κοσμοειδώλου καί τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ μοντέλου κατά τήν περίοδον τῆς νεωτερικότητος, λόγῳ καί τῶν ἐπελθουσῶν τεχνικοεπιστημονικῶν ἐξελίξεων, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ τό πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τό ὁποῖον κυριαρχεῖ σήμερον παγκοσμίως, ἀνεφέρθη εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικοοικονομικῆς κρίσεως, ὅπερ συνεπάγεται τόν πρωτεύοντα ρόλον, ὅν αἱ θρησκεῖαι σήμερον καλοῦνται νά διαδραματίσουν πρός ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων προκλήσεων, συμβάλλουσαι εἰς τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μετατρέψει τήν φύσιν εἰς ἀντικείμενον καί μέσον ἱκανοποιήσεως ἀναγκῶν καί δημιουργίας νέων ἀναγκῶν καί νέων ἱκανοποιήσεων.

Ὑπομιμνήσκουσα διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην περί πανορθοδόξου, διαχριστιανικῆς καί διαθρησκειακῆς συνεργασίας πρός ἐπιτυχεστέραν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεπειῶν τοῦ οἰκολογικοῦ ζητήματος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὑπέμνησε τοῦτο μέν τάς σχετικάς ἀναφοράς τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τοῦτο δέ τό Κοινόν Μήνυμα Αὐτῆς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου (1-9-2017), ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Προσευχῶν διά τήν προστασίαν τῆς Δημιουργίας, δι’ ὧν ἀνεδείχθη ἡ στενή σχέσις μεταξύ κοινωνικῶν καί οἰκολογικῶν προβλημάτων.

Τέλος, ὁ Πατριάρχης ὑπενθύμισε πρός τήν ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ ὀρθόδοξος παιδεία τοῦ προσώπου, ἐνσταλάσσουσα εἰς τάς ψυχάς τῶν παίδων καί τῶν νέων οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθησίαν, εὐθύνην, μέριμναν καί στοργήν διά τόν συνάνθρωπον καί διά τό φυσικόν περιβάλλον. Διό καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς θεολογικόν μάθημα, «εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν μάθημα οἰκολογικῆς καί κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως, διδασκαλία τοῦ προσωποκεντρικοῦ, τοῦ κοινοτικοῦ καί οἰκοφιλικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἀκόμη, δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσῃ ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀντανακλᾷ τήν στοργήν αὐτῆς διά τόν ἄνθρωπον, καί τήν μέριμναν διά τήν ἀπειλουμένην καί στενάζουσαν σήμερον δημιουργίαν, ὑποστασιοποιουμένην εἰς τήν πρό τριακονταετίας περίπου πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ὁρίσῃ τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἥν συμμερίζεται πλέον τόσον ἡ Ρωμαικολαθολική Ἐκκλησία ὅσον καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν.

Ἐνώπιον τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων, Σχολικῶν Συμβούλων, Διευθυντῶν Σχολείων καί Καθηγητῶν ἀπό διαφόρους περιοχάς τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ὡς καί Καθηγητῶν ἐκ τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί ἐκ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μωραΐτη», χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ οἰκοδεσπότης Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Παῦλος Ματζιάρης, Διευθυντής τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Μιχελάκη, Ὑπεύθυνος Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς ὡς ἄνω Διευθύνσεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Σοφία Θεοδωρίδου, Ὑπεύθυνος λειτουργίας τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἐδέσσης – Γιαννιτσῶν, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Δημήτριος Μυλωνᾶς, Σχολικός Σύμβουλος Οἰκονομολόγων, ἡ Ἐλλογ. κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικῶν Σχολείων, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Πολύβιος Στράντζαλης, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων, κ.ἄ..

Ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα, ἐπί τοῦ θέματος «Περι-βαλλοντικά μηνύματα μέσα ἀπό τίς τέχνες», ἐκτελεσθέν ὑπό τῶν ὑπευθύνων τοῦ 1ου Γυμνασίου Εὐκαρπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails