© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (340) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (42) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (54) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (260) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

30.6.12

Η Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, κατά την επίσκεψή του στην Δ.Ε.Η. Κοζάνης


(30 Ἰουνίου 2012)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης κύριε Παῦλε, 
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί, 
Ἐντιμότατε Διευθυντὰ τοῦ Ἀτμοηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ Ἁγίου Δημητρίου κύριε Νικόλαε Ἀποστολίδη καὶ λοιποὶ ἐργαζόμενοι ἐν αὐτῷ, 
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Κατ᾿ ἀρχὴν ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς εὐχαριστήσωμεν διὰ τοὺς εὐγενεῖς σας λόγους καλωσορισμοῦ καὶ ἐνημερώσεως περὶ τῆς λειτουργίας τῆς σημαντικωτάτης ταύτης ἐργοστασιακῆς μονάδος, ἡ ὁποία ἔχει ὅλως ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τὴν ζωὴν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, προσφέρουσα ἐργασίαν εἰς πολλοὺς ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξασφαλίζουσα εἰς μεγάλας ἐκτάσεις τῆς xώρας τὸ ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἐποχήν μας ἀγαθὸν τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας. 
Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἡ μεγάλη αὕτη μονὰς παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἡ μεγαλυτέρα, ὡς πληροφορούμεθα, τῆς χώρας, συμβάλλει οὐσιαστικῶς εἰς τὴν οἰκονομικὴν καὶ τὴν ἐν γένει ἀνάπτυξιν τῆς περιφερείας τῆς Κοζάνης, διότι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἡ δημιουργία θέσεων ἐργασίας ἀποτελεῖ ἀντίδοτον εἰς τὴν ἀνεργίαν καὶ ἐνθαρρύνει τοὺς κατοίκους νὰ παραμείνουν εἰς τὸν τόπον των, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἡ παραγωγὴ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος συντελεῖ εἰς τὴν δημιουργίαν προϋποθέσεων διὰ τὴν οἰκονομικὴν αὐτάρκειαν τῆς χώρας. 
 Ἡ ἐργασία εἶναι ὄντως μέγα ἀγαθόν, ὄχι μόνον διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ βιοπορισμοῦ, ἀλλὰ καὶ διότι διὰ τῆς δημιουργικῆς ἐνασχολήσεως ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει τὴν νωθρότητα καὶ τὰ σύμφυτα μὲ αὐτὴν πάθη, ἐφ᾿ ὅσον, ὅπως ἤδη ἀπ᾿ ἀρχαιοτάτων χρόνων διεπιστώθη, «ἀργία μήτηρ πάσης κακίας». Εἶναι δὲ τόσον σημαντικὴ ἡ ἐργασία διὰ τὴν πνευματικὴν ὑπόστασιν τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ λέγῃ κατηγορηματικῶς: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσσ. γ΄ 10). 
Δυστυχῶς ὅμως, κατὰ τὰς ἡμέρας μας παρατηρεῖται ἐκτροπὴ ἀπὸ τῆς ὑγιοῦς περὶ ἐργασίας ἀντιλήψεως καὶ ἐπιδιώκεται δι᾿ αὐτῆς ἡ μὲ κάθε τρόπον αὔξησις τοῦ εἰσοδήματος, προκειμένου νὰ ὑπάρχῃ ἡ δυνατότης τῆς ἀποκτήσεως πληθώρας καταναλωτικῶν ἀγαθῶν συμφώνως πρὸς τὰς ἐπιταγὰς ἑνὸς ὑλόφρονος πνεύματος, ξένου ὄχι μόνον πρὸς τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ γενικώτερον πρὸς τὰς παραδόσεις τοῦ Γένους μας. Ἡ τοιαύτη στάσις ἐπιφέρει τὴν ἐρήμωσιν τῆς ψυχῆς τοῦ καταναλωτοῦ ἐκ τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων συμπαραστάσεως πρὸς τοὺς οἰκονομικῶς ἀσθενεστέρους συνανθρώπους καί, κατ᾿ οὐσίαν, πνευματικὴν πτώχευσιν. Οὕτως, ἐν ἐποχῇ ἀφθονίας ἀγαθῶν, ἐμφανίζεται τὸ παράδοξον τῆς ηὐξημένης δυστυχίας, εἰς ἐπιβεβαίωσιν τοῦ λόγου τοῦ οὐρανοβάμονος Μεγάλου Βασιλείου: «Πένης ἐστὶν ὁ πολλῶν ἐνδεής. Πολλῶν δὲ ἡμᾶς ἐνδεεῖς ποιεῖ τὸ τῆς ἐπιθυμίας ἀκόρεστον» (πρβλ. Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας, PG 31, 292). 
Εἰς τὴν ἀπληστίαν ἄλλωστε καὶ τὴν ἔλλειψιν εὐαισθησίας διὰ ὁποιονδήποτε ὂν ἐκτὸς τοῦ ὑπερτροφικοῦ «ἐγώ» ὀφείλεται οὐσιαστικῶς καὶ ἡ οἰκολογικὴ κρίσις, διότι ὁ ἄπληστος ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφέρεται παρὰ μόνον διὰ τὴν ἱκανοποίησιν τοῦ πάθους του καὶ οὕτω καταληστεύει τὴν φύσιν ἀγωνιζόμενος νὰ λάβῃ ἐξ αὐτῆς τὸ μέγιστον δυνατὸν κέρδος. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐπιδίδεται εἰς τὴν ἀλόγιστον ξύλευσιν τῶν δασῶν, χωρὶς νὰ φροντίζῃ διὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν κοπτομένων δένδρων, παραβλέπων τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ πέραν τοῦ μέτρου παρεμβάσεις εἰς τὸ περιβάλλον θίγουν τὰς εὐαισθήτους ἰσορροπίας τοῦ οἰκοσυστήματος μὲ ἀλγεινὰ ἀποτελέσματα δι᾿ ὁλοκλήρους λαοὺς καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν δι᾿ ὅλην τὴν γῆν. Ἄλλο παράδειγμα ἀπληστίας ὑπευθύνου διὰ τὸ οἰκολογικὸν πρόβλημα ἀποτελοῦν τὰ ἐργοστάσια τὰ ὁποῖα διὰ λόγους κακῶς ἐννοουμένης οἰκονομίας δὲν λαμβάνουν τὰ δέοντα μέτρα βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῶν ἀποβλήτων των καὶ κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον καθίστανται πηγαὶ ρυπάνσεως τοῦ περιβάλλοντος. 
Περαιτέρω, εἰς τὰς αἰτίας ἐπιβαρύνσεως τοῦ περιβάλλοντος συγκαταλέγεται καὶ ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωσις ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, προκαλοῦσα τὴν ἀνάγκην ἀντιστοίχου αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς, ἰδίως ὅταν δι᾿ αὐτὴν χρησιμοποιοῦνται ἀναλώσιμοι φυσικοὶ πόροι, ὡς ὁ λιγνίτης, τὸ πετρέλαιον κ.λπ., εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς ἀνανεουμένους ὡς ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια. Ἡ ἀνεπαρκὴς συντήρησις τῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, συχνάκις δὲ καὶ ἡ ὑπέρμετρος χρῆσις των, ὡς ἐπὶ παραδείγματι ὅταν διὰ τὰς καθημερινὰς οἰκιακὰς ἀνάγκας μεταχειρίζεται κάποιος ἠλεκτρικὸν μαχαίριον, ἀποτελοῦν παράγοντας σπατάλης τοῦ ἠλεκτρισμοῦ. Τὰ παραδείγματα δύνανται δυστυχῶς νὰ πολλαπλασιασθοῦν, δὲν θὰ ἠθέλομεν ὅμως νὰ σᾶς κουράσωμεν. Σκοπός μας ἐξ ἄλλου δὲν ἦτο νὰ ἐξαντλήσωμεν τὸ θέμα τοῦτο, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ τὸ θέσωμεν καὶ νὰ προβληματίσωμεν τοὺς συμπολίτας σας οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως δὲν ἔχουν ἀναλογισθῆ κάποιας πλευρὰς τοῦ ζητήματος. 
Πιστεύομεν βεβαίως ὅτι καὶ ἀπὸ μέρους σας καταβάλλετε κάθε δυνατὴν προσπάθειαν νὰ διαφωτίσητε τὸ κοινὸν καὶ ὅτι δίδετε ἀξιομίμητον παράδειγμα λαμβάνοντες πᾶσαν δυνατὴν μέριμναν, ὥστε ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ἐνταῦθα κοιτάσματος τοῦ λιγνίτου διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἠλεκτροδοτήσεως νὰ μὴ ἐπιβαρύνῃ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ περιβάλλον καὶ ὑποβαθμίζῃ οἰκολογικῶς τὴν περιοχήν. 

Ἡμεῖς ἀνεφέρθημεν εἰς τὴν οἰκολογικὴν κρίσιν, διότι ἐκ θεολογικῆς ἐπόψεως παρουσιάζεται ἀλληλένδετος πρὸς τὴν καθημερινότητα τοῦ ἀνθρωπίνου βίου τὴν ὁποίαν ἀντιπροσωπεύει ἡ ἐργασία, ἐφ᾿ ὅσον, εἰς τοὺς πρωτοπλάστους ἤδη, αἱ ἐντολαὶ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς φυλάξεως τοῦ Παραδείσου ἐδόθησαν ἐκ παραλλήλου. Κατὰ συνέπειαν, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ μεριμνῶμεν ὥστε ὁ λίαν καλὸς κόσμος τὸν ὁποῖον παρελάβομεν ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ Παναγάθου Δημιουργοῦ νὰ διατηρῆται εἰς τὴν ἁρμόζουσαν κατάστασιν, δεικνύοντες οὕτω τὴν εὐγνωμοσύνην μας πρὸς τὸν Δωρεοδότην Θεὸν ἀλλὰ καὶ καλλιέργειαν καὶ λεπτότητα πνεύματος ἀνάλογον πρὸς τὴν χριστιανικήν μας ἰδιότητα. 
Ἀποχωροῦντες δὲ μετ᾿ ὀλίγον ἐκ τοῦ ζωτικοῦ τούτου κυττάρου τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ βίου τῆς Κοζάνης, εὐχόμεθα εἰς ἐσᾶς προσωπικῶς, κύριε Διευθυντά, εἰς τὸ προσωπικὸν τοῦ ἐργοστασίου τούτου καὶ εἰς ὅλον τὸν ἀγαπητὸν λαὸν τῆς περιοχῆς πᾶσαν ἀπὸ Θεοῦ εὐλογίαν καὶ ἐνίσχυσιν, ὥστε νὰ προοδεύητε εἰς τὴν ἐργασίαν καὶ τὴν προσωπικήν σας ζωήν, ἀπολαμβάνοντες λελογισμένως τὰς δωρεὰς τῆς πολυπαθοῦς γῆς καὶ καρπούμενοι τὴν ὄντως χαρὰν καὶ εὐτυχίαν.

Οικολογικό μήνυμα Βαρθολομαίου από τη μεγαλύτερη Μονάδα Παραγωγής της ΔΕΗ στην Κοζάνη

Η οικολογική κρίση οφείλεται στην απληστία και την έλλειψη ευαισθησίας για οποιονδήποτε ον εκτός του υπερτροφικού «εγώ» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια επισκέψεως του στη μεγαλύτερη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. «Άγιος Δημήτριος», στην Κοζάνη. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι στην καταστροφή του περιβάλλοντος συμβάλει καθοριστικά η σπατάλη των φυσικών πόρων – και η μη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- καθώς και η γενικότερη ρύπανση που μπορεί να οφείλεται στη βιομηχανική παραγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αλόγιστη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Η. κ. Αρθούρος Ζερβός ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα σχέδια ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και στην παράλληλη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην σημασία της λειτουργίας της συγκεκριμένης Μονάδας Παραγωγής για τη ζωή των κατοίκων αφού προσφέρει «εργασίαν εις πολλούς εξ αυτών και εξασφαλίζουσα εις μεγάλας εκτάσεις της xώρας το απαραίτητον δια την εποχήν μας αγαθόν της ηλεκτρικής ενεργείας».

«Η εργασία είναι όντως μέγα αγαθόν, όχι μόνον δια την εξασφάλισιν του βιοπορισμού, αλλά και διότι δια της δημιουργικής ενασχολήσεως ο άνθρωπος αποφεύγει την νωθρότητα και τα σύμφυτα με αυτήν πάθη», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επισήμανε ότι «δυστυχώς, κατά τας ημέρας μας παρατηρείται εκτροπή από της υγιούς περί εργασίας αντιλήψεως και επιδιώκεται δι αυτής η με κάθε τρόπον αύξησις του εισοδήματος, προκειμένου να υπάρχη η δυνατότης της αποκτήσεως πληθώρας καταναλωτικών αγαθών συμφώνως προς τας επιταγάς ενός υλόφρονος πνεύματος, ξένου όχι μόνον προς την χριστιανικήν διδασκαλίαν, αλλά και γενικώτερον προς τας παραδόσεις του Γένους μας».

«Εις την απληστίαν»,είπε ο Πατριάρχης, «και την έλλειψιν ευαισθησίας δια οποιονδήποτε ον εκτός του υπερτροφικού "εγώ" οφείλεται ουσιαστικώς και η οικολογική κρίσις, διότι ο άπληστος άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται παρά μόνον δια την ικανοποίησιν του πάθους του και ούτω καταληστεύει την φύσιν αγωνιζόμενος να λάβη εξ αυτής το μέγιστον δυνατόν κέρδος».

Στο σημείο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ορισμένα παραδείγματα «απληστίας» που είναι υπεύθυνα για το οικολογικό πρόβλημα όπως «τα εργοστάσια τα οποία δια λόγους κακώς εννοουμένης οικονομίας δεν λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων των και κατ αυτόν τον τρόπον καθίστανται πηγαί ρυπάνσεως του περιβάλλοντος».

«Περαιτέρω, εις τας αιτίας επιβαρύνσεως του περιβάλλοντος συγκαταλέγεται και η υπερβολική κατανάλωσις ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλούσα την ανάγκην αντιστοίχου αυξήσεως της παραγωγής, ιδίως όταν δι αυτήν χρησιμοποιούνται αναλώσιμοι φυσικοί πόροι, ως ο λιγνίτης, το πετρέλαιον κ.λπ., εις αντίθεσιν προς τους ανανεουμένους ως η ηλιακή ενέργεια», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε:

«Πιστεύομεν βεβαίως ότι και από μέρους σας καταβάλλετε κάθε δυνατήν προσπάθειαν να διαφωτίσητε το κοινόν και ότι δίδετε αξιομίμητον παράδειγμα λαμβάνοντες πάσαν δυνατήν μέριμναν, ώστε η χρησιμοποίησις του ενταύθα κοιτάσματος του λιγνίτου δια τους σκοπούς της ηλεκτροδοτήσεως να μη επιβαρύνη κατά το δυνατόν το περιβάλλον και υποβαθμίζη οικολογικώς την περιοχήν. Ημείς ανεφέρθημεν εις την οικολογικήν κρίσιν, διότι εκ θεολογικής επόψεως παρουσιάζεται αλληλένδετος προς την καθημερινότητα του ανθρωπίνου βίου την οποίαν αντιπροσωπεύει η εργασία, εφ ὅσον, εις τους πρωτοπλάστους ήδη, αι εντολαί της εργασίας και της φυλάξεως του Παραδείσου εδόθησαν εκ παραλλήλου. Κατά συνέπειαν, και ημείς οφείλομεν να μεριμνώμεν ώστε ο λίαν καλός κόσμος τον οποίον παρελάβομεν από τας χείρας του Παναγάθου Δημιουργού να διατηρήται εις την αρμόζουσαν κατάστασιν, δεικνύοντες ούτω την ευγνωμοσύνην μας προς τον Δωρεοδότην Θεόν αλλά και καλλιέργειαν και λεπτότητα πνεύματος ανάλογον προς την χριστιανικήν μας ιδιότητα».

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεναγήθηκε σε χώρους της Μονάδας Παραγωγής, όπως στην Αίθουσα Ελέγχου, ενώ τέλεσε Αγιασμό στο παρεκκλήσιο που βρίσκεται στη Μονάδα και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο.

Οι εργαζόμενοι προσέφεραν στον Πατριάρχη του Γένους μια εικόνα που αγιογραφήθηκε πάνω σε ένα κομμάτι άνθρακα που εξορύχτηκε στην περιοχή και εκτιμάται ότι είναι πολύ παλαιό.

[Πηγή: Amen.gr]

Σήμερα, στις 12 μ.μ., ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακηρύσσεται Επίτιμος Διδάκτορας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των οικολογικών δράσεών του
29.6.12

Halki Summit 2012 / Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής για το Περιβάλλον


The world will continue to face an unabated risk of an irreversible environmental disaster unless there is a fundamental change in the collective human heart, warned His All Holiness the Ecumenical Patriarch at a gathering of distinguished environmentalists, scholars, entrepreneurs and activists, which he convened on the island of Heybeliada/Halki from June 18th-20th.

“The real crisis is not in the environment but in the human heart,” said His All-Holiness as he opened the gathering, known as the Halki Summit and co-organized by the Ecumenical Patriarchate and Southern New Hampshire University. It was the latest green initiative by the Ecumenical Patriarch, whose activities over the past two decades have included five educational seminars on Halki island, site of a famous monastery and theological school, and eight water-borne symposia in places ranging from Brazil to Greenland.

His All-Holiness expressed his gratitude to the co-sponsor of the summit, Southern New Hampshire University, which is the first carbon neutral campus in the state of New Hampshire and nationally recognized for its innovative programs in the Unites States. President Paul LeBlanc commented: “A central role of universities is to convene expert people around complicated and critical questions, and no more important question faces us than the fate of our planet.”

Jane Goodall, the East Africa-based conservationist and founder of a green movement that operates in over 130 countries, said she had come to the Halki summit to drive home her belief that “every individual makes a difference every day of life, and we have a choice as to what sort of difference we make.”

Jim Hansen, president of the NASA Institute for Climate Change, called for religious leaders to renew their engagement with a global environmental challenge which was steadily growing in gravity. “We cannot ignore the consequences of continued unchecked exploitation of fossil fuels without creating a tragedy of monstrous proportions,” he said.

Other keynote speakers included Bill McKibben, founder of the global climate protest movement 350.org, and Gary Hirschberg, founder of the organic yoghurt company Stonyfield Mountain.

Closing the summit, His Eminence Metropolitan John of Pergamon, said the gathering had marked a new milestone in a dialogue between religion and science, which had shown up a deep interdependence between the two fields of knowledge. “Religion and science do not complement one another, they interpenetrate one another,” he said, while calling for an intensified effort to promote environmental awareness at all stages of education. For further information, visit www.halkisummit.org.

20.6.12

Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης στη Σύνοδο Κορυφής στη Χάλκη, περί Θεολογίας, περιβαλλοντικού ήθους και χρήσης της τεχνολογίας«Χωρίς να αγγίζουμε τον άλλο έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μένουμε σε επαφή μαζί του»

Ρεπορτάζ- φωτογραφίες των Νίκου Παπαχρήστου και Νίκου Μαγγίνα
Πηγή: Amen.gr 

Με τις επισημάνσεις του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, εμπνευστή της θεολογίας του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι εργασίες του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Χάλκης, με θέμα «Παγκόσμια Ευθύνη και Περιβαλλοντική Αειφορία», που διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Southern New Hamphshire. «H άκρατη λατρεία της τεχνολογίας μας τυφλώνει, ως προς τα καταστροφικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει για την οικολογία», σημείωσε ο Μητροπολίτης Περγάμου αναφερόμενος με κριτική διάθεση στην κυριαρχία της τεχνολογίας η οποία, όπως είπε, αποπροσωποποιεί την ανθρώπινη επικοινωνία δεδομένου ότι παρακάμπτει τη διαμεσολάβηση του ανθρώπινου σώματος και της χρονικότητάς του. «Χωρίς να αγγίζουμε τον άλλο έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μένουμε σε επαφή μαζί του», τόνισε ο Περγάμου Ιωάννης ενώ σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι «Εκκλησία δεν μπορεί παρά να ανήκει στη ριζοσπαστική οικολογία».

Στην ομιλία του, που έγινε στην αγγλική γλώσσα, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης έκανε μια ιστορική αναδρομή στις οικολογικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου –στις οποίες ανήκει και το Συνέδριο της Χάλκης– και επισήμανε πως η Εκκλησία, στο πλαίσιο της Πατερικής Διδασκαλίας, πρέπει να δώσει έμφαση στις εξής τέσσερεις αρχές:

Α. Η σημασία του ανθρώπινου σώματος (τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα αλλά είναι το σώμα του).
Β. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης ούτε οικονόμος της κτίσεως αλλά ιερέας της, καθότι καθήκον του είναι να την αναφέρει στον Δημιουργό της.
Γ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την κτίση σαν πηγή ενέργειας μετατρέποντας την έτσι σε αντικείμενο,
Δ. Η έννοια της αμαρτίας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει κάθε καταστροφή κατά της Κτίσης.

Ο Μητροπολίτης Περγάμου εκτίμησε τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του διαλόγου μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε, ότι η επιστήμη δίδαξε στη θεολογία το να πάρει πιο σοβαρά την οργανική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση (θεωρία της Εξέλιξης), ενώ η Θεολογία δίδαξε στην επιστήμη να έχει ολιστική προσέγγιση στη μεθοδολογία της.

Αναφερόμενος στα θέματα που τέθηκαν από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου τα συνόψισε στις εξής τρεις κατηγορίες:

Α. Βιοποικιλότητα.
Β. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Γ. Οικονομίας και Καινοτομιών.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Περγάμου υποστήριξε πως η Θεολογία του Περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνει μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης των κληρικών και εν γένει της Παιδείας. 

«Πως μπορεί όμως η Θεολογία του Περιβάλλοντος να γίνει μέρος της κουλτούρας μας δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη ενός οικολογικού ήθους και όχι μιας οικολογικής ηθικής;» διερωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ιωάννης.  

«Το ήθος σε αντίθεση με την ηθική διατυπώνεται μέσω μιας συμβολικής γλώσσας την οποία στο παρελθόν προσέφερε η Εκκλησία. Πως όμως να νοηματοδοτηθεί μια τέτοια γλώσσα συμβολισμών σε μια κοινωνία που έχει πάψει να είναι κοινότητα;».

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Περγάμου –και πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών– εμφανίστηκε κριτικός έναντι της κυριαρχίας της τεχνολογίας υποστηρίζοντας ότι αποπροσωποποιεί την ανθρώπινη επικοινωνία δεδομένου ότι παρακάμπτει τη διαμεσολάβηση του ανθρώπινου σώματος και της χρονικότητάς του.  

«Χωρίς να αγγίζουμε τον άλλο έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μένουμε σε επαφή μαζί του», τόνισε και σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε: «H άκρατη λατρεία της τεχνολογίας μας τυφλώνει ως προς τα καταστροφικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει για την οικολογία».

Ως παράδειγμα οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς έφερε την ανοικοδόμηση του νέου Καθολικού της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Χρυσοπηγής Χανίων, που είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Κυρίου, που έγινε δυνατή χωρίς την παρέμβαση της τεχνολογίας και με υλικά που έδωσε η φύση της περιοχής. Να σημειωθεί ότι τα εγκαίνια του νέου Καθολικού θα τελέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο Μητροπολίτης Περγάμου στην ομιλία του αναφέρθηκε σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος, αφενός μιας ριζοσπαστικής οικολογίας (radical ecology) η οποία χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερο την τεχνολογία και είναι πρόθυμη να θυσιάσει το οικονομικό κέρδος χάριν του οικολογικού ήθους και αφετέρου μιας διαχειριστικής οικολογίας (managerial ecology) η οποία θέτει την τεχνολογία στην υπηρεσία της οικονομίας.

«Αυτή η διάκριση καθιστά σαφές ότι η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να ανήκει στη ριζοσπαστική οικολογία. Δυστυχώς η πλειονότητα των ανακοινώσεων του παρόντος Συνεδρίου ανήκε στη Διαχειριστική οικολογία», είπε με νόημα ο Μητροπολίτης Περγάμου ενώ οι σύνεδροι όρθιοι χειροκροτούσαν τον Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου.


Η πρωτευοντολόγος Jean Goodall στη Σύνοδο Κορυφής της Χάλκης


Ανάμεσα στους πολυφημισμένους εισηγητές της Περιβαλλοντικής Συνόδου Κορυφής της Χάλκης (Halki Summit), που λαμβάνει χώραν αυτές τις μέρες στη νήσο Χάλκη των Πριγκηποννήσων, είναι η Βρετανίδα Jean Goodall (γεν. 4 Απριλίου 1934), η παγκοσμίως γνωστή περιβαλλοντολόγος, σπουδαία πρωτευοντολόγος κι ερευνήτρια χιμπατζήδων, η οποία έχει κάνει σκοπό της ζωής της τον αγώνα, ώστε να κατορθωθεί η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και ζώων, σε χώρες μάλιστα αναπτυσσόμενες της αφρικανικής ηπείρου, όπου θεωρεί αναγκαίο το να συμβιώνουν οι εντόπιοι με τα υπό εξαφάνιση ζώα. 

Η Jean Goodall πραγματοποιεί διαλέξεις σε όλο τον κόσμο, έχοντας κυρίως επενδύσει τόσο στους άγριους χιμπατζήδες, όσο και στην προστασία των πρωτευόντων θηλαστικών ανά την οικουμένη.

Ο φακός του Νίκου Μαγγίνα την απαθανάτισε να εξηγεί το πώς και το γιατί των προσπαθειών της, οι οποίες έχουν διοχετευθεί στο υπό το όνομά της The Jean Goodall Institute.

Για να την γνωρίσουμε περισσότερο, ας παρακολουθήσουμε το βίντεο, που ακολουθεί: 

19.6.12

Keynote address of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the opening ceremony of the Halki Summit


[Halki Theological School, June 18, 2012]

Your Eminences,
Beloved friends,
Distinguished participants of the Halki Summit,
Esteemed guests,
         It is indeed a special privilege to welcome you to the Monastery of the Holy Trinity, the sacred site of our precious and venerable Halki Theological School, for the official opening of the Halki Summit on Global Responsibility and Environmental Sustainability.
         The Halki Summit follows the tradition of five educational seminars held in this building from 1994 to 1998, as well as eight international symposia held from 1995 to 2009 in the Mediterranean and Black Seas, on the Danube and the Amazon Rivers, in the Adriatic and the Baltic, in the Arctic and along the Mississippi.
         Our gathering today is co-sponsored by Southern New Hampshire University, the first carbon-neutral campus in New Hampshire. We are profoundly grateful to President LeBlanc for his generous support and gracious partnership in making this summit a reality.
         We envisage this summit as a conversation on environment, ethics and innovation. And we are particularly honored by the presence of eminent scholars and experts, church and corporate leaders, but also authors and activists. We all have the same vision, the same aspiration, the same prayer. And we all share the same purpose, the same pledge, the same inspiration: to pass along to our children a clean world with clean water and clean air.
         This is the vision behind Dr. Jane Goodall’s Institute, which this year celebrates its 35thanniversary with branches in over 120 countries; this is what mobilizes the grassroots 350.org campaign of Mr. Bill McKibben, which in the short span of a few years has emerged as the largest green movement in history; and this is the mission behind Mr. Gary Hirshberg’s pioneering work in organic farming and sustainable business. Indeed, there is not a single person in this historic hall, among this exceptional assembly of participants, who has not assumed extraordinary leadership and exemplary initiatives with regard to the preservation of our planet.
         Our effort over the last two decades has been to promote dialogue and cooperation among various disciplines and faiths, contributing to global awareness and discerning changes in attitude and lifestyle related to the ecological crisis. The Halki Summit is a vital step in this critical dialogue. We are convinced that any real hope of reversing climate change and addressing the environmental pollution requires a radical transformation of the way we perceive and treat our planet. Our humble gathering seeks to bring this dimension of change more firmly into the international dialogue on sustainability.
         Dear friends,
         Our summit takes place in anticipation of the Rio +20 United Nations Conference on Sustainability. Many of us have witnessed the positive changes over the last decade. Nevertheless, all of us are deeply frustrated with the stubborn resistance and reluctant advancement of earth-friendly policies and practices.
         Permit us to propose that perhaps the reason for this hesitation and hindrance may lie in the fact that we are unwilling to accept personal responsibility and demonstrate personal sacrifice. In the Orthodox Christian tradition, we refer to this “missing dimension” as ascesis, which could be translated as abstinence and moderation, or – better still – simplicity and frugality. The truth is that we resist any demand for self-restraint and self-control.
         However, dear friends, if we do not live more simply, we cannot learn to share. And if we do not learn to share, then how can we expect to survive? This may be a fundamental religious and spiritual value. Yet it is also a fundamental ethical and existential principle.
         Each of us is called to draw a distinction between what we want and what we need, or – more importantly – what the world needs. Greed and gratification reduce the world to a survival of the fittest; whereas generosity and gratitude transform the world into a community of sharing. We are invited to pursue a way of sacrifice – not a sacrifice that is cheap, but a sacrifice that is costly. As King David once said: “I will not offer to the Lord my God a sacrifice that costs me nothing.” (2 Samuel 24.24) We must be prepared to make sacrifices – material and financial – that are genuine and even painful. And in this regard, whether we like it or not, more is demanded from the rich than from the poor.
         Of course, sacrifice is primarily a spiritual issue and less an economic one. Similarly, in speaking of the environmental crisis, we are referring to an issue that is not technological or political, but ethical. The real crisis lies not in the environment but in the human heart. The fundamental problem is to be found not outside but inside ourselves, not in the ecosystem but in the way we think. Without a revolutionary change within ourselves, all our conservation projects will ultimately remain insufficient and ineffective.
         We know what needs to be done and we know how it must be done. Yet, despite the information at our disposal, unfortunately very little is done. It is a long journey from the head to the heart; and it is an even longer journey from the heart to the hands. We pray that this Halki Summit will explore ways and means to bridge the unacceptable gap between theory and practice, between ideas and life.
         We would like to take this opportunity to express our sincere gratitude to all of you for taking time out of your busy schedules together to revive our enthusiasm and revitalize our mutual commitment. It will take no less than a high-profile crusade by religious leaders and civil society to force change among our political leaders. We must persistently remind our political leaders that there is no way of endlessly manipulating our environment that comes without cost or consequence. There is no doubt in our mind that this is a movement as critically urgent and as morally imperative as any campaign for fundamental human and civil rights.
         We wish you a pleasant stay on the island of Halki and in Turkey. We hope that you will enjoy making acquaintances and conversations during the summit. May God abundantly bless you and guide our deliberations over the next days.

HALKI SUMMIT / Παγκόσμια Ευθύνη και Περιβαλλοντική Αειφορία [φωτογραφίες]

 Ο Πατριαρχικός Φωτογράφος κ. Νικόλαος Μαγγίνας μάς αποστέλλει πλούσιο φωτορεπορτάζ από το Διεθνές Περιβαλλοντικό Συνέδριο "Παγκόσμια Ευθύνη και περιβαλλοντική Αειφορία", που διοργανώνεται αυτές τις ημέρες στο καταπράσινο νησί της Χάλκης, στην πολλά ομιλητική -αν και φιμωμένη- Θεολογική Σχολή, στον Λόφο της Ελπίδος, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πανεπιστήμιο Southern New Hamphshire.

Την ίδια στιγμή μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην άλλη πλευρά του νησιού. Ο Ν. Μαγγίνας -επί ποδός και φωτομηχανής του πάντα- απαθανατίζει την τραγική ειρωνία: Οι ευαίσθητοι να συσκέπτονται υπέρ του Περιβάλλοντος και οι αναίσθητοι να κατακαίουν...

Το περιβάλλον πάντως της Χάλκης είναι το καταλληλότερο για συσκέψεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Είναι γνωστές, άλλωστε, οι πρωτοβουλίες του "Πράσινου Πατριάρχη" υπέρ των δικαίων της επαπειλούμενης από τις ληστρικές ορέξεις του ανθρώπου Κτίσης! Τους υψηλούς προσκεκλημένους καλωσόρισε ο ευγενέστατος Καθηγούμενος της Μονής Χάλκης και Καθηγητής ΑΠΘ Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ως ευγενής αμφιτρύων, έθεσε τον δάκτυλο στους τύπους των ήλων. Κατέδειξε τον κύριο φταίχτη των οικολογικών εκτροπών, επιμένοντας ότι απαιτείται σεβασμός στην "καλή λίαν" θεία δημιουργία. 

 Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Amen.gr, που παρίσταται, ο Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, είπε«Η προσπάθειά μας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών ήταν η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ομολογιών και θρησκειών, συμβάλλοντας στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση αλλά και στις απαιτούμενες αλλαγές στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής που σχετίζονται με την οικολογική κρίση. Η Σύνοδος της Χάλκης είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα προς αυτό τον κρίσιμο διάλογο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οποιαδήποτε πραγματική ελπίδα για αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος απαιτεί ριζικό μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον πλανήτη μας. Η ταπεινή αυτή συγκέντρωση μας επιδιώκει να φέρει αυτή τη διάσταση της αλλαγής πιο σταθερά στο διεθνή διάλογο σχετικά με τη βιωσιμότητα».

 «Το συνέδριό μας πραγματοποιείται εν όψει του "Ρίο +20", της Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφορία. Πολλοί από εμάς έχουν δει τις θετικές αλλαγές κατά την τελευταία δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας είμαστε βαθιά απογοητευμένοι με την πεισματική αντίσταση και την απροθυμία υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και πρακτικών. Επιτρέψτε μας να εκτιμήσουμε ότι ενδεχομένως ο λόγος γι’ αυτό το δισταγμό μπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι είμαστε απρόθυμοι να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη και να επιδείξουμε διάθεση αυτοθυσίας. Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, αναφερόμαστε σε αυτή τη "διάσταση που απουσιάζει", ως άσκηση, η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί ως εγκράτεια και μετριοπάθεια, ή -ακόμη καλύτερα- απλότητα και λιτότητα. Η αλήθεια είναι ότι αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε απαίτηση για αυτοσυγκράτηση και αυτοέλεγχο. Ωστόσο, αγαπητοί φίλοι, αν δεν ζούμε πιο απλά, δεν μπορούμε να μάθουμε να μοιραζόμαστε. Και αν δεν μάθουμε να μοιραζόμαστε, τότε πώς μπορούμε να περιμένουμε να επιβιώσουμε; Αυτό μπορεί να είναι μια θεμελιώδης θρησκευτική και πνευματική αξία. Ωστόσο, είναι και μια θεμελιώδης ηθική και υπαρξιακή αρχή».

«Ο καθένας από εμάς καλείται να κάνει τη διάκριση μεταξύ του “τι θέλουμε” και “τι χρειαζόμαστε”, ή - το πιο σημαντικό – του “τι χρειάζεται ο κόσμος”. Η απληστία  υποβαθμίζει τον κόσμο σε μια επιβίωση του ισχυρότερου.  Ενώ γενναιοδωρία και ευγνωμοσύνη μετατρέπει τον κόσμο σε μια κοινότητα που μοιράζεται τα πάντα. Καλούμαστε ν’ ακολουθήσουμε το δρόμο της θυσίας - δεν είναι μια θυσία που είναι φθηνή, αλλά μια θυσία που κοστίζει», επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε ότι η θυσία είναι πρωτίστως ένα πνευματικό ζήτημα παρά οικονομικό.

«Η πραγματική κρίση δεν βρίσκεται στο περιβάλλον, αλλά στην ανθρώπινη καρδιά. Το βασικό πρόβλημα βρίσκεται όχι έξω αλλά μέσα μας, όχι στο οικοσύστημα, αλλά στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Χωρίς μια επαναστατική αλλαγή μέσα μας, όλες οι προσπάθειες διατήρησης (σ.σ. του περιβάλλοντος) θα παραμένουν  ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Southern New Hamphshire κ. LeBlanc χαιρέτησε την ομήγυρη!

 Ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιωάννης Χρυσαυγής, διαπραγματεύτηκε, ενώπιον των επισήμων, το θέμα: Where We Are Today?
HALKI SUMMIT / Global Responsibility and Environmental Sustainability: A Conversation on Environment, Ethics, and Innovation


Istanbul, Turkey 
June 18-20, 2012
Under the Auspices of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew 
Co-Sponsored by: The Ecumenical Patriarchate 
and 
Southern New Hampshire University 

PROGRAM 
All sessions and meals are at the Halki Palace Hotel 

MONDAY, JUNE 18, 2012

Arrival in Istanbul and Halki 

17:00   Assembly of participants at Theological School of Halki 

17:30   Tour of Theological School and Library (optional) 

18:00   Opening Ceremony: Theological School of Halki
   

Welcome: The Most Rev. Dr. Metropolitan Elpidophoros of Bursa,  
               Abbot of Holy Trinity Monastery on Halki 
    Keynote Address: His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew
 
Opening Remarks:  
   
Dr. Paul LeBlanc, President: 
      Southern New Hampshire University 
 
 Rev. Dr. John Chryssavgis: 
      Archdeacon of the Ecumenical Throne 
    Occasional Address: Where We Are Today?  
 
 Dr. James Hansen:  
      NASA Goddard Institute for Space Studies 
19:00  Depart for Halki Palace Hotel 
19:30  Dinner: Informal 
  Drinks: Evening Free 


TUESDAY, JUNE 19, 2012

7:00-8.30  Breakfast

8:45-9:00  Welcome: Dr. Paul LeBlanc

9:00-9:45   Session I: Biodiversity and Conservation
Chair: Dr. Michele Goldsmith,
           Southern New Hampshire University
    Speaker: Dr. Jane Goodall, Primatologist: Goodall Institute

9:45-10:00  Questions from audience to Dr. Jane Goodall

10:00-10:30  Break for Refreshments

10:30-11:30  Respondents:  Dr. Jonathan Granoff, Global Security Institute
Dr. Uygar Özesmi, Greenpeace
Dr. Michael Northcott, Edinburgh University
     Mr. Costa Carras, Elliniki Etaireia

11:30-11:45  Brief Break

11:45-13:00  Discussion with all attendees
    Chair: Ms. Krista Tippett, On Being (American Public Media)

13:00   Lunch

14:30-15:15   Session II: Energy and Climate Change
Chair:  Rev. Dr. John Chryssavgis
    Speaker:  Mr. Bill McKibben, Author

15:15-15:30  Questions from audience to Mr. Bill McKibben

15:30-16:00  Break for Refreshments

16:00-17:00  Respondents:  Rt. Hon. Dr. Richard Chartres, Lord Bishop of London
     Dr. Anne Wallin, Dow Chemical
Dr. Günay Kocasoy, Boğaziçi University
Mr. Pratap Chatterjee, CorpWatch

17:00-17:15  Brief Break

17:15-18:30  Discussion with all attendees
    Chair: Ms. Krista Tippett

18:30   Dinner

20:00   Informal Conversation
  
 Drinks: Evening Free


WEDNESDAY, JUNE 20, 2012

7:00-8:30  Breakfast

9:00-9:45   Session III: Economy and Innovation
Chair: Dr. Paul LeBlanc
     Speaker: Mr. Gary Hirshberg, Stonyfield Farm

9:45-10.00  Questions from audience to Mr. Gary Hirshberg

10:00-10:30  Break for Refreshments

10:30-11:30  Respondents:  Mr. Theodore Papalexopoulos, TITAN Corp.
Dr. Selim L. Sanin, Hacettepe University
Dr. Marea Hatziolos, World Bank
Dr. Nicholas Ashford, MIT

11:30-11:45  Brief Break

11:45-13:00  Discussion with all attendees
 Chair: Ms. Krista Tippett

13:00   Lunch

14:30-15:30   Closing Session: From Here to Where?
     Chair: Ms. Krista Tippett
  Participants: M. Rev. Dr. Metropolitan John of Pergamon,
    Academy of Athens
              Mr. Amory Lovins, Rocky Mountains Institute
             
15:30-16:30  Discussion with all attendees

16:30-17:00  Break for Refreshments

17:00-18:30  Break; Informal Conversation

18:30   Dinner: Informal

20:00   Recital: Traditional Turkish and Greek Music
      Bosphorus Ensemble and Vassiliki Papageorgiou

Evening Free

[Participants free to Depart]


THURSDAY, JUNE 21, 2012

7:00-8.30  Breakfast

8:30   Departure by Ferry for Guided Tour (optional) of Istanbul

10:00-15:00  Guided Tour of Istanbul
    Ecumenical Patriarchate, Phanar
    Haghia Sophia
Chora Monastery
     
Lunch included

Departure of Participants

Organizing Committee 
Honorary Chair
Most Rev. Dr. Metropolitan John of Pergamon
Ecumenical Patriarchate

Co-Chairs
Dr. Paul LeBlanc:  President:  SNHU
Prof. Michele Goldsmith:  SNHU
Rev. Dr. John Chryssavgis:  Ecumenical Patriarchate


Facilitators
Ms. Nancy Richardson:  USA
Mr. Nicholas Anton:  Ecumenical PatriarchateΟι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails